Cookies op Kunstencentrum Atrium

We gebruiken functionele cookies, zodat onze website naar behoren functioneert, en analytische cookies, zodat we onze website kunnen optimaliseren op basis van je gebruik. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens. Je kan hier meer over lezen in ons Privacy Statement. Hieronder kan je kiezen welke andere cookies je wil accepteren.

Ik wil gepersonaliseerde advertenties.

Wil je ook advertentiecookies accepteren zodat we je advertenties kunnen laten zien met de cursussen en evenementen die voor jou interessant kunnen zijn? (Dit heeft geen invloed op het aantal advertenties dat je te zien krijgt.)

Discipline

Leeftijd

Locaties

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Toepassing algemene voorwaarden
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het onderwijs van kunstencentrum Atrium (Cultuur Kwartier Sneek, hierna CKS) te Sneek. CKS behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.


2. Begrippen
2.1 Cursus: een afgebakende serie van lessen. Een cursus kan op meerdere momenten in een jaar starten, heeft een duur van 1 tot 38 weken en stopt
automatisch na de laatste les.
2.2 Cursusjaar: het cursusjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. De lessen en cursussen sluiten aan bij de vakanties van voortgezet onderwijs NoordNederland.
2.3 Cursist/deelnemer/leerling (hierna deelnemer): de natuurlijke persoon die ingeschreven en geplaatst is voor een cursus aangeboden door CKS.
2.4 Betalingsplichtige: degene die het les-/cursusgeld verschuldigd is. Indien de deelnemer bij het begin van het cursusjaar of bij het begin van de cursus de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is het lesgeld verschuldigd door diens wettelijk vertegenwoordiger zoals een van de ouders, de voogd, verzorger, vereniging of instelling.
2.5 Les-/cursusgeld (hierna lesgeld): het bedrag dat de deelnemer aan CKS verschuldigd is voor het volgen van een cursus aangeboden door CKS. Het verschuldigde lesgeld wordt jaarlijks voorafgaande aan de start van het seizoen vastgesteld en conform artikel 4.1 bekend gemaakt.


3. Algemene voorwaarden
3.1 Cursusjaar
Het cursusjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Een inschrijving is bindend voor het gehele jaar of de duur van de cursus, met uitzondering van die gevallen die bij artikel 3.6 worden vermeld.
3.2 Inschrijving nieuwe deelnemer
Inschrijving vindt plaats door middel van inschrijving via onze website. Inschrijving biedt geen garantie op plaatsing. Na inschrijving ontvangt de deelnemer een e-mail waarin de inschrijving wordt bevestigd. Na ontvangst van een plaatsingsbevestiging ontstaat de verplichting tot betalen van het lesgeld.
3.3 Weigering
Een inschrijving kan door CKS zonder opgave van reden worden geweigerd.
3.4 Wachtlijst
Wanneer voor bepaalde cursussen de inschrijving de plaatsingsmogelijkheden overschrijdt, wordt een wachtlijst aangelegd.
3.5 Onvoldoende inschrijvingen
Indien de situatie ontstaat dat er onvoldoende inschrijvingen zijn voor een cursus, heeft CKS de mogelijkheid de cursus te verzetten of te annuleren.
3.6 Tussentijdse opzeggingen en wijzigingen
Tussentijdse opzegging van cursussen kan alleen plaatsvinden bij verhuizing of langdurige ziekte. Ontheffing van het betalen van lesgeld wegens ziekte of ongeval wordt verleend indien de leerling de instelling om die reden langer dan drie maanden niet heeft kunnen bezoeken. Het verzoek tot ontheffing dient schriftelijk bij de directie te worden ingeleverd. Deze ontheffing geldt niet voor de zomermaanden. In geval van zwangerschap wordt maximaal vier maanden ontheffing verleend. Bij cursussen die korter dan 30 weken duren, wordt in geval van ziekte maximaal de helft van het cursusgeld kwijtgescholden. Bij cursussen die 30 weken of langer duren, geldt de regeling dat de eerste 3 maanden voor eigen risico zijn. Wijzigingen in cursusvorm zijn in overleg met
de docent beperkt mogelijk.
3.7 Opzegging cursus door CKS
Beëindiging van de cursus door CKS kan met onmiddellijke ingang plaatsvinden indien er zwaarwichtige redenen aanwezig zijn zoals wangedrag of wanbetaling van de deelnemer. In dergelijke gevallen ontstaat er geen recht op restitutie van betaald lesgeld, dan wel ontslaan van de verplichting tot het betalen van het resterende verschuldigde lesgeld.
3.8 Administratiekosten
Bij beroep op artikel 3.6 worden € 25,-, exclusief BTW, aan administratiekosten in rekening gebracht.
3.9 Ziekte van docenten
Bij ziekte van docenten wordt geen vermindering van lesgeld verleend. Wel wordt, wanneer de docent naar verwachting langere tijd afwezig is, voor vervanging gezorgd. De instelling garandeert per seizoen 90% van de lesweken bij korte cursussen. Bij de jaarcursussen (38 lesweken) garanderen we 95% = 36 lesweken. Kan daar door omstandigheden niet aan worden voldaan, dan wordt restitutie op het lesgeld verleend of voor vervanging gezorgd.
3.10 Gesprek met afdelingshoofden/coördinatoren
Wettelijk vertegenwoordigers zoals een van de ouders, de voogd, verzorger, vereniging of instelling en deelnemers die een gesprek met de afdelingshoofden
of de coördinatoren willen, kunnen hiervoor via het Servicepunt een afspraak maken (0515-431400).
3.11 Bijdrageregeling minima
De gemeenten hebben speciale regelingen voor mensen met een kleine portemonnee. Via die regelingen is er een ruime vergoeding mogelijk voor het volgen van cursussen. De regeling voor de gemeente Súdwest-Fryslân is te lezen op de website van de gemeente: gemeentesudwestfryslan.nl De gemeente Súdwest-Fryslân voert een zogenaamd minimabeleid. De gemeente gaat uit van de normbedragen voor de bijstand per maand. De aanvraag voor kinderen van 4 t/m 17 jaar kan ook worden behandeld door de Stichting Leergeld ZWF voor de gemeente Súdwest-Fryslân. Ga naar leergeldzwf.nl, klik op ‘aanvragen’ en vul daar de gevraagde gegevens in. Een ander optie is de website kindpakket.nl.
3.12 Plaatsingsbeleid instrumentale/vocale cursussen
De afdeling muziek hanteert het volgende plaatsingsbeleid met betrekking tot de jaarcursus instrumentaal/vocaal:
a. als eerste worden de uitstromende AMV-ers/MuziekMix-leerlingen geplaatst;
b. daarna de leerlingen die zich tevens voor de Bandcoaching (voorheen Pop-c.q. Jazzworkshops) hebben ingeschreven;
c. vervolgens worden leerlingen die langer dan een jaar op de wachtlijst staan, geplaatst;
d. alle overige leerlingen (op datum plaatsing van inschrijving).
3.13 Voortzetting bestaande inschrijving
De instrumentale/vocale leerlingen die hun lessen het volgende seizoen willen voortzetten, ontvangen een doorstromersformulier. Zij dienen het formulier uiterlijk 1 juli van het cursusjaar te hebben ingeleverd bij hun docent. Door ondertekening en inlevering van dit formulier ontstaat de verplichting tot voldoening van het lesgeld. Alle andere disciplines dienen zich via onze website opnieuw in te schrijven. Deze leerlingen ontvangen hierover een e-mail.
3.14 Lestijden
De lestijd wordt in onderling overleg met de docent vastgesteld. Dit geldt met name voor de instrumentale/vocale lessen. Voor de grotere ensembles, de cursussen en de theorielessen wordt een vaste tijd afgesproken waaraan de deelnemers zich moeten conformeren. Dit geldt ook voor alle cursussen van de afdeling dans, theater, musical en beeldend. Zie de roosters: dans, theater, musical en beeldend op de website.
3.15 Rapporten
Voor de kerst- en de zomervakantie ontvangen de deelnemers die dat wensen een rapport over hun vorderingen. Deelnemers die aan het einde van een  cursusjaar examen hebben afgelegd, ontvangen voor de zomervakantie geen rapport.


4. Lesgeldregeling
4.1 Lesgeld
Via de seizoensbrochure, folders en de website worden de tarieven van alle mogelijke cursussen gepubliceerd. Deelnemer dient voorafgaand aan de inschrijving zich goed op de hoogte te stellen van het tarief van de cursus waar deelnemer zich voor inschrijft.
4.2 BTW
Alle deelnemers van 21 jaar en ouder zijn BTW-plichtig. Zie hiervoor het overzicht lesgeldtarieven van CKS. Op deze regel zijn geen uitzonderingen
mogelijk.
4.3 Betaling lesgelden
Wanneer men zich inschrijft via de website heeft men drie keuzemogelijkheden:
a. een machtiging voor 6 termijnen,
b. een machtiging voor 1 termijn,
c. een factuur naar Stichting Leergeld ZWF.
In het geval onder c. moet een verklaring van Stichting Leergeld ZWF bijgevoegd
worden.
4.4 Niet tijdige betaling
De lesgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Bij niet tijdige betaling zal CKS een herinnering versturen. Blijft betaling binnen de in deze herinnering gestelde termijn alsnog uit, dan wordt de deelnemer toegang tot de cursus ontzegd, totdat de betalingsverplichting is voldaan. Het bedrag van de kosten verbonden aan de invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van de betalingsplichtige. In dit geval is terstond het totaal verschuldigde bedrag in zijn geheel opeisbaar.


5. Privacy en persoonsgegevens
Kijk voor ons privacy-statement op kunstencentrumatrium.nl/privacy.


6. Gebruik van beeld- en geluidmateriaal
CKS behoudt zich het recht voor om geluid- en beeldmateriaal van deelnemers te gebruiken voor eigen publicitaire doeleinden. Wanneer de deelnemer daar op voorhand bezwaar tegen heeft, dan verzoeken wij hem/haar ons daarvan direct bij aanvang van de cursus in kennis te stellen. Wanneer de deelnemer bezwaar maakt tegen het specifieke gebruik van bepaald beeld- of geluidmateriaal, dan verzoeken wij hem/haar ons eveneens daarover te informeren.


7. Aansprakelijkheid
7.1 Eigen rekening en risico
Deelname aan cursussen en lessen geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigendommen.
7.2 Aansprakelijkheid
CKS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van deelnemers en/of bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van het volgen van een cursus, behoudens voor zover ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van CKS.
7.3 Gevolgschade
CKS is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving.
7.4 Onrechtmatig handelen
Een deelnemer die onrechtmatig handelt ten opzichte van (medewerkers van) CKS en/of schade toebrengt aan (bezittingen van) CKS, zal hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De schade zal op deelnemer worden verhaald.
7.5 Aanwijzingen medewerkers
Deelnemers worden geacht de aanwijzingen van het medewerkers van CKS op te volgen.


8. Slotbepalingen
8.1 Voorbehoud
Alle vermelde prijzen en inhoud op de website, in brochures en andere media zijn onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen en typefouten.
8.2 Wijziging van deze algemene voorwaarden zijn voorbehouden. Wijziging van de algemene voorwaarden geschiedt door de directeur-bestuurder van CKS of een door hem aangestelde verantwoordelijke.
8.3 In geval van ingrijpende wijziging van de voorwaarden wordt een aankondiging hierover tenminste één maand voor de datum van inwerkingtreding van de wijziging op een duidelijke plaats op de website bekendgemaakt.
8.4 Tot de voorwaarden worden gewijzigd, blijven deze voorwaarden geldig, tenzij wettelijke maatregelen één of meerdere artikelen ongeldig maken.
8.5 Voor de gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet of in onvoldoende mate voorzien, beslist de directeur-bestuurder.
8.6 Op deze algemene voorwaarden, alsmede eventueel daaruit voortvloeiden geschillen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen inzake deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland in Leeuwarden.