Cookies op Kunstencentrum Atrium

We gebruiken functionele cookies, zodat onze website naar behoren functioneert, en analytische cookies, zodat we onze website kunnen optimaliseren op basis van je gebruik. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens. Je kan hier meer over lezen in ons Privacy Statement. Hieronder kan je kiezen welke andere cookies je wil accepteren.

Ik wil gepersonaliseerde advertenties.

Wil je ook advertentiecookies accepteren zodat we je advertenties kunnen laten zien met de cursussen en evenementen die voor jou interessant kunnen zijn? (Dit heeft geen invloed op het aantal advertenties dat je te zien krijgt.)

Discipline

Leeftijd

Locaties

Algemene voorwaarden + lesgeldregeling 2020-2021

1. Algemene voorwaarden

1.1 Cursusjaar
Het cursusjaar loopt van 1 augustus 2020 t/m 31 juli 2021. Een inschrijving is bindend voor het gehele jaar of de duur van de cursus, met uitzondering van die gevallen die bij punt 1.4 worden vermeld.

1.2 Inschrijving nieuwe leerlingen/cursisten
Inschrijving vindt plaats door middel van inschrijving via onze website. Vanaf het seizoen 2020-2021 zijn er geen papieren inschrijfformuliere meer. Inschrijving biedt geen garantie op plaatsing. Na inschrijving ontvangt de leerling een mail waarin de inschrijving wordt bevestigd. Bij ontvangst van een plaatsbevestiging (mondeling door middel van een lesafspraak) ontstaat de verplichting tot betalen van het lesgeld.

1.3 Wachtlijst
Wanneer voor bepaalde cursussen de inschrijving de plaatsingsmogelijkheden overschrijdt, wordt een wachtlijst aangelegd.

1.4 Tussentijdse opzeggingen en wijzigingen
Tussentijdse opzegging van lessen kan alleen plaatsvinden bij verhuizing of langdurige ziekte. Ontheffing van de lesgeldregeling wegens ziekte of ongeval wordt verleend indien de leerling de instelling om die reden langer dan drie maanden niet heeft kunnen bezoeken. Het verzoek tot ontheffing dient schriftelijk bij de directie te worden ingeleverd. Deze ontheffing geldt niet voor de zomermaanden. In geval van zwangerschap wordt maximaal vier maanden ontheffing verleend. Bij cursussen die korter dan 30 weken duren, wordt in geval van ziekte maximaal de helft van het cursusgeld kwijtgescholden. Bij cursussen die 30 weken of langer duren, geldt de regeling dat de eerste 3 maanden voor eigen risico zijn. Wijzigingen in lesvorm zijn in overleg met de docent beperkt mogelijk. Er wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.

1.5 Ziekte van docenten
Bij ziekte van docenten wordt geen vermindering van lesgeld verleend. Wel wordt, wanneer de docent naar verwachting langere tijd afwezig is, voor vervanging gezorgd. De instelling garandeert per seizoen 90% van de lesweken bij alle lessen en cursussen. Bij de jaarcursussen (38 lesweken ) garanderen we 95 % = 36 lesweken. Kan daar door omstandigheden niet aan worden voldaan, dan wordt restitutie op het lesgeld verleend of voor vervanging gezorgd.

1.6 Gesprek met afdelingshoofden/coördinatoren
Ouders/verzorgers en leerlingen die een gesprek met de afdelingshoofden of de coördinatoren willen, kunnen hiervoor via de telefoniste een afspraak maken (0515-431400).

1.7 Bijdrageregeling minima
De gemeenten hebben speciale regelingen voor mensen met een kleine portemonnee. Via die regelingen is er een ruime vergoeding mogelijk voor het volgen van lessen. De regeling voor de gemeente Súdwest-Fryslân is te lezen op de website van de gemeente: gemeentesudwestfryslan.nl. De gemeente Súdwest-Fryslân voert een zogenaamd minimabeleid. De gemeente gaat uit van de normbedragen voor de bijstand per maand. Voor het seizoen 2020-2021 kan de aanvraag voor kinderen van 4 t/m 17 jaar ook worden behandeld door de Stichting Leergeld ZWF voor de gemeente Súdwest-Fryslân. Ga naar www.leergeldzwf.nl, klik op ‘aanvragen’ en vul daar de gevraagde gegevens in. Of kijk op kindpakket.nl.

1.8 Plaatsingsbeleid instrumentale/vocale lessen
De afdeling muziek hanteert het volgende plaatsingsbeleid met betrekking tot de jaarcursus instrumentaal/vocaal: als eerste worden de uitstromende AMV-ers/Muziek-Mix Leerlingen geplaatst; daarna de leerlingen die zich tevens voor de Bandcoaching (voorheen pop- c.q. jazzworkshops) hebben ingeschreven; vervolgens worden leerlingen die langer dan een jaar op de wachtlijst staan geplaatst; tot alle overige leerlingen (op datum plaatsing van inschrijving).

1.9 Voortzetting bestaande inschrijving
De instrumentale/vocale leerlingen die hun lessen het volgende seizoen willen voortzetten, ontvangen een doorstromersformulier. Zij dienen het formulier uiterlijk 1 juli 2020 te hebben ingeleverd bij hun docent. Door ondertekening en inlevering van dit formulier ontstaat de verplichting tot voldoening van het lesgeld. Alle andere disciplines dienen zich via onze website opnieuw in te schrijven. Deze leerlingen ontvangen hierover een e-mail.

1.10 Lestijden
De lestijd wordt in onderling overleg met de docent vastgesteld. Dit geldt met name voor de instrumentale/vocale lessen. Voor de grotere ensembles, de cursussen en de theorielessen wordt een vaste tijd afgesproken waaraan de deelnemers zich moeten conformeren. Dit geldt ook voor alle cursussen van de afdeling dans, theater, musical en beeldend. Zie de roosters: dans, theater, musical en beeldend op de website.

1.11 Rapporten
Voor de kerst- en de zomervakantie ontvangen de muziekleerlingen die dat wensen een rapport over hun vorderingen. Leerlingen die aan het einde van een cursusjaar examen hebben afgelegd, ontvangen voor de zomervakantie geen rapport.


2. Lesgeldregeling

2.1 Lesgeld
Via de seizoensbrochure, folders en de website worden de tarieven van alle mogelijke lesvormen gepubliceerd. Men dient voorafgaand aan de inschrijving zich goed op de hoogte te stellen van het tarief van de lesvorm waar men zich voor inschrijft.

2.2 BTW
Alle leerlingen/cursisten van 21 jaar en ouder zijn BTW-plichtig. Zie hiervoor ons overzicht lesgeldtarieven 2020-2021. Let op: er zijn geen uitzonderingen meer.

2.3 Betaling lesgelden
Wanneer men zich inschrijft via de website heeft men drie keuze mogelijkheden: een machtiging voor 6 termijnen, een betaling van volledige bedrag via iDEAL een factuur naar Stichting Leeggeld ZWF. In het laatste geval moet een verklaring van Stichting Leergeld ZWF bijgevoegd worden. De lesgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Indien betaling niet tijdig geschiedt, worden herinneringskosten ten bedrage van € 5,- in rekening gebracht. Blijft betaling binnen de in deze herinnering gestelde termijn alsnog uit, dan wordt de cursist/leerling de toegang tot de cursus/les ontzegd, totdat de betalingsverplichting is voldaan. Het bedrag van de kosten verbonden aan de invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, wordt verhaald op de lesgeldplichtige. In dit geval is terstond het totaal verschuldigde bedrag in zijn geheel opeisbaar.

3. Privacy en persoonsgegevens
Kijk voor ons privacy-statement op kunstencentrumatrium.nl/privacy.